Με τη λέξη "Επαφή" μπορεί να περιγραφεί ένα άτομο με το οποίο μπορεί να γίνει επικοινωνία, καθώς έχουμε στη διάθεσή μας τα αντίστοιχα στοιχεία-email, τηλεφωνικός αριθμός, διεύθυνση οικείας ή εργασίας. Στις επαγγελματικότερες ιδιαίτερα σχέσεις, απασχολεί να γνωρίζουμε τα στοιχεία συναργατών μας, ιδιαίτερα όμως των πελατών και προμηθευτών με τους οποίους υπάρχει σταθερή οικονομική σχέση. 

Ως λειτουργία εντός της εφαρμογής, οι "Επαφές" επιτρέπουν την εισαγωγή νέων επαφών πελατών/προμηθευτών, είτε με απλή προσθήκη είτε με εισαγωγή, εκμεταλλευόμενοι τις διαθέσιμες διασυνδέσεις (βλ. κάτω). 

Στην Elorus, κάθε παραστατικό πώλησης, προσφορά, λογαριασμός ή πιστωτικό παραστατικό συνδέεται με επαφή (πελάτη ή προμηθευτή). Στη συνέχεια, οι πληρωμές που εκτελούνται από και προς τις επαφές αυτές καταγράφονται, αποτελώντας το συνδετικό κρίκο για τη συσχέτιση, μιας είσπραξης με ένα παραστατικό πώλησης, για παράδειγμα. Άλλο παράδειγμα είναι τα έργα: έργο που εκτελείται για μία επαφή-πελάτη, θα τιμολογηθεί και στην επαφή αυτή με το πάτημα ενός κουμπιού.

Το σύνολο των ενεργειών που συζητείται παραπάνω εμφανίζεται στις αντίστοιχες καρτέλες πελατών/προμηθευτών, όπως στην εικόνα. Με τις καρτέλες αυτές μπορείτε να έχετε των έλεγχο των εκκρεμοτήτων των πελατών και προμηθευτών σας, προς εσάς και αντιστρόφως. Παρομοίως, τα οικονομικά σας μπορείτε να ελέγχετε και με τις λοιπές αναφορές ανά πελάτη (ή φιλτραρισμένες ανά πελάτη), όπως η πωλήσεις ανά πελάτη.

Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?