Μία πληρωμή είναι επί της ουσίας μία αξία, που μεταφέρεται από μία πλευρά (ιδιώτη ή επιχείριση) σε μία άλλη, με σκοπό την απόκτηση προϊόντων ή υπηρεσιών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω μίας απλής ανταλλαγής χαρτονομισμάτων (μετρητά), με μεταφορά τράπεζας, έκδοση επιταγής καιθώς και ηλεκτρονικά, με χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, ηλεκτρονικών παρόχων πληρωμής κά. Η νομισματική μονάδα είναι απαραίτητο συστατικο, καθώς μέσω αυτής μετράμε την ανταλλασόμενη αξία. Συνήθως. το ρόλο αυτό παίζει το νόμισμα της χώρας ή ενός εκ των χωρών οι οποίες σχετίζονται με τη συναλλαγή αυτή.

Στο εμπόριο, οι πληρωμές είναι επακόλουθο ενός παραστατικού πληρωμής που έχει εκδοθεί. Στην elorus, με τον ίδιο τρόπο, οι πληρωμές μπορούν να συνδεθούν με κάποιο παραστατικό. Εάν πρόκειται για παραστατικό πώλησης προς τους πελάτες, τότε οι συναλλαγές αυτές αναφέρονται ως "Εισπράξεις" κι έχουν το δικό τους μενού. Ομοίως, "Πληρωμές" νοούνται οι καταβολές ποσών από εσάς προς τους προμηθευτές σας. 

Εντός της εφαρμογής μπορούν επίσης να καταχωρηθoύν οι αντίστοιχες εισπράξεις/πληρωμές με σκοπό τη σύνδεσή τους στη συνέχεια με το παραστατικό που εξοφλούν. Μία Είσπραξη μπορεί να αποπληρώσει ένα ή περισσότερα παραστατικά πώλησης που εκδόθηκαν στον εκάστοτε πελάτη, πιστωτικό από προμηθευτή που του έγινε επιστροφή χρημάτων, κά. Αντίστροφα, στις Πληρωμές καταχωρούνται τα ποσά που θα εξοφλήσουν λογαριασμούς (από προμηθευτή) καθώς επίσης και χρήματα που επεστράφησαν στους πελάτες σας.

Η πληρωμή μπορεί να ολοκληρωθεί με οποιαδήποτε από τις μεθόδους που περιγράφησαν παραπάνω. Με την ενεργοποίηση online παρόχου πληρωμής, θα μπορέσετε να καταγράψετε την εξόφληση παραστατικού ως είσπραξη, ταυτόχρονα με την ολοκλήρωσή της από τον πελάτη. Για τις υπόλοιπες μεθόδους εξόφλησης, θα χρειαστεί η καταχώρηση από εσάς χειροκίνητα, εντός των "Εισπράξεων", από όπου μπορεί επί πλέον να γίνει μαζικά εξόφληση τιμολογίων/παραστατικών πώλησης εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα ανεξόφλητα ανά πελάτη. Με αντίστοιχο τρόπο λειτουργεί και το μενού "...Περισσότερα-> Πληρωμές" 

Επιπλέον για περαιτέρω διευκόλυνση, μπορείτε επίσης να μαρκάρετε ένα παραστατικό ως εξοφλημένο-το σύστημα αμέσως θα δημιουργήσει την αντίστοιχη εγγραφή στις "Εισπράξεις". Αντίστοιχα λειτουργεί και το μενού Πληρωμές, όταν γίνεται η καταχώρηση της καταβολής ποσού για εξόφληση λογαριασμού από προμηθευτή σας, κλπ. Με κλικ στα ανάλογα μενού, έχετε λίστα των Εισπράξεων και πληρωμών σας, από όπου μπορείτε να προβείτε σε επιθεώρηση, επεξεργασία, σύνδεση με παραστατικό και συννημέν, ακόμα και διαγραφή. 

Μην ξεχνάτε, ότι οι πληρωμές αλλά και εισπράξεις σας εμφανίζονται σε σχετικές αναφορές (ταμειακής ρευστότητας), για να έχετε ανά πάσα στιγμή πλήρη εικόνα των εικονομικών της επιχείρησή σας. Οι κατηγοριοποιήσεις που εφαρμόζετε σε εισπράξεις, πληρωμές και έξοδα θα αναλύσουν ακόμα περισσότερο τις κινήσεις αυτές.

Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?