Κάθε καταχώρηση εγγραφής, για παράδειγμα επαφής, παραστατικού πώλησης, λογαριασμού, έργου κά, έχει υποχρεωτικά πεδία με σκοπό την απρόσκοπτη χρήση του συστήματος, την εξασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων σας και φυσικά, στην εξαγωγή των αναφορών που σας βοηθούν στην οικονομική σας οργάνωση.

Η χρήση της εφαρμογής από εταιρία με έδρα στην Ελλάδα, με ενεργοποιημένη τη διασύνδεση του myDATA, θέτει κάποιες ακόμα προϋποθέσεις για την τιμολόγησή σας. Για το σκοπό αυτό έχουν προστεθεί κάποια ακόμη υποχρεωτικά πεδία. Στον οδηγό αυτό καταγράφονται τα υποχρεωτικά αυτά πεδία καθώς και οι υποστηριζόμενοι τύποι δεδομένων.

1) Τύπος πελάτη-Επαφές

Η παράγραφος αυτή αφορά επιχειρήσεις με έδρα τους στην Ελλάδα, κάτι που στο elorus ορίζεται στο μενού "Ρυθμίσεις-> Οργανισμός".

Κατά την προσθήκης επαφής, επιλέγετε αν η καταχώρηση αφορά πελάτη ή προμηθευτή. Με την επιλογή πελάτη, το πρόγραμμα ζητάει τη συμπλήρωση ενός ακόμα πεδίου με την ένδειξη "Τύπος πελάτη" σύμφωνα με την έδρα της επιχείρησης του συνεργάτη σας.

Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:

  • Πελάτης εσωτερικού/Domestic customer: Έδρα επιχείρησης πελάτη στην Ελλάδα
  • Ενδοκοινοτικός/Intra-community customer: Έδρα επιχείρησης πελάτη εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός από Ελλάδα)
  • Πελάτης εξωτερικού/Foreign customer: Έδρα πελάτη εκτός Ε.Ε.
  • Ιδιώτης: Πρόσωπο που κατοικεί στο εσωτερικό ή το εξωτερικό και δεν εκπροσωπεί επιχείρηση.

Με βάση την παραπάνω επιλογή, το σύστημα θα μπορεί να σας αποτρέψει από λανθασμένες καταχωρήσεις παραστατικών, καθώς καθιστά υποχρεωτικά πεδία το ΑΦΜ (εσωτερικού, VIES) στην τιμολόγηση. Πέρα από τους κανόνες επαλήθευσης, το σύστημα αξιοποιεί την εντολή για τη σωστή ενημέρωση του myDATA εφόσον έχετε υποβάλει το έγγραφο.

Σημείωση: Η επαλήθευση δεν εκτελείται στην έκδοση παραστατικών πώλησης όπου ο τύπος εγγράφου αφορά εσωτερική χρήση.

Διαβάστε παρακάτω τον πλήρη οδηγό προσθήκης επαφών.

2) Χαρακτηρισμοί

Όπως και σε κάθε άλλη καταχώρηση παραστατικού (για επίσημη ή εσωτερική χρήση),

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα προσθήκης παραστατικού πώλησης. Εφόσον έχετε ενεργό το myDATA της ΑΑΔΕ, θα εμφανιστούν επιπλέον πεδία κατά την καταχώρηση του τιμολογίου σας. Τα πεδία αυτά έχουν αντικείμενο το χαρακτηρισμό των εσόδων σας καθώς και της απαλλαγής ΦΠΑ (εάν αυτή υπάρχει).

Φυσικά, θα έχετε την ευκαιρία να προβείτε σε αλλαγές/διορθώσεις των χαρακτηρισμών και κατά την χρήση του πεδίου επεξεργασίας.

Χαρακτηρισμός Εσόδων

Για κάθε γραμμή προϊόντος που καταχωρείτε. θα πρέπει και να επιλέξετε χαρακτηρισμό εσόδων βάσει νομοθεσίας, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του λογιστή σας. Σε αυτό το πλαίσιο, παρέχονται όλες οι κατηγορίες εσόδων που έχουν οριστεί από την ΑΑΔΕ.

Οι χαρακτηρισμοί διατίθενται βάσει προηγούμενων επιλογών που έχουν γίνει στην καταχώρηση. Για παράδειγμα, η επιλογή πελάτη εντός Ε.Ε. (ενδοκοινοτικός) θα δώσει και την αντίστοιχη κατηγορία πώλησης προϊόντων/υπηρεσιών, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Φυσικά, υπάρχει προεπιλογή τύπου και υποκατηγορίας η οποία βασίζεται στην επιλογή που έγινε κατά την εγκατατάσταση του myDATA.

Tip! Εισάγετε προεπιλογή στο εκάστοτε προϊόν ή υπηρεσία εντός της "Αποθήκης" ώστε να διευκολύνεται την επιλογή κατά την προσθήκη.

Χαρακτηρισμός ΦΠΑ (απαλλαγή)

Εάν η τιμολόγηση ενός ή περισσότερων προϊόντων είναι υπό καθεστώς μηδενικού ΦΠΑ (απαλλαγή), θα πρέπει να καταγραφεί και η αντίστοιχη κατηγορία στη γραμμή προϊόντος. Για την απαλλαγή δηλώνετε την προεπιλογή σας κατά την εγκατάσταση της διασύνδεσης. Φυσικά, θα έχετε την ευκαιρία αλλαγής κατηγορίας τόσο στην τιμολόγηση όσο και κατά την εισαγωγή στο myDATA.

3. Τρόπος πληρωμής

Στην αμέσως επόμενη ενότητα της φόρμας καταχώρησης (για οργανισμούς με ενεργό το myDATA) θα κληθείτε να σημειώσετε την κατάσταση του παραστατικού αναφορικά με την εξόφληση. Η σήμανση αυτή αφορά τις φορολογές αρχές και όχι την κατάσταση εγγράφου εντός elorus.

Εφόσον το παραστατικό έχει εκδοθεί με μερική ή ολική εξόφληση, θα πρέπει να καταγράψετε το ακριβές ποσό που είχατε ήδη λάβει τη στιγμή της τιμολόγησης, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο λάβατε το εν λόγω ποσό.

4. Υποστηριζόμενοι τύποι παραστατικού

Στην παράγραφο αναγράφονται όλοι οι τύποι παραστατικού πώλησης που διατίθενται εντός της εφαρμογής.

Τιμολόγιο Πώλησης

Ένα παραστατικό με επιλογή τύπου εγγράφου τιμολόγιο πώλησης, μπορεί να αποτελεί τιμολόγιο εσωτερικού (Τιμολόγιο Πώλησης), τιμολόγιο σε άλλη χώρα-μέλλος της Ε.Ε. (Τιμολόγιο Πώλησης/Ενδοκοινοτικές παραδόσεις), καθώς και προς χώρες του εξωτερικού (Τιμολόγιο Πώλησης/Παραδόσεις τρίτων χωρών). Κριτήριο είναι ο τύπος πελάτη, που επιτρέπει στο myDATA να επαληθεύσει το ΑΦΜ και να εισάγει τον τύπο της πώλησης στην εγγραφή σας.

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

Αντίστοιχα, ένα παραστατικό με επιλογή τύπου εγγράφου 'τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών' μπορεί να είναι τιμολόγιο εσωτερικού (Τιμολόγιο Παροχής), τιμολόγιο σε άλλη χώρα-μέλλος της Ε.Ε. (Τιμολόγιο Παροχής/Ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών), καθώς και προς χώρες του εξωτερικού (Τιμολόγιο Παροχής/Παροχή Υπηρεσιών Τρίτων χωρών). Κριτήριο είναι ο τύπος πελάτη, που επιτρέπει στο myDATA να επαληθεύσει το ΑΦΜ και να εισάγει τον τύπο της παροχής στην εγγραφή σας.

Πιστωτικό τιμολόγιο (συσχετιζόμενο/μη συσχετιζόμενο)

Αφορά κάθε πιστωτικό παραστατικό πώλησης που εκδίδετε σε πελάτες - επαγγελματίες (που ως επί το πλείστον διαθέτουν ΑΦΜ/VAT), εντός ή εκτός Ελλάδος.

Για να είναι συσχετιζόμενο, θα πρέπει να έχει επιλεγεί το έγγραφο το οποίο αφορά η πίστωση (εικόνα κάτω). Εάν το πεδίο παραμείνει κενό, το παραστατικό αναγνωρίζεται ως μη συσχετιζόμενο.

Συμβόλαια-Έσοδα

Σε περίπτωση που έχει συνταχθεί συμβόλαιο και το έσοδο προκύπτει από αυτό.

Απόδειξη παροχής υπηρεσιών

(Εφόσον ανήκει στα αθεώρητα)

Η ΑΠΥ αφορά τιμολόγηση υπηρεσίας, κατά κύριο λόγο σε σε ιδιώτες πελάτες, εσωτερικού και εξωτερικού.

Απόδειξη λιανικής πώλησης

(Εφόσον ανήκει στα αθεώρητα)

Η ΑΠΛ αφορά τιμολόγηση, κατά κύριο λόγο σε σε ιδιώτες πελάτες, εσωτερικού και εξωτερικού.

Πιστωτικό στοιχείο λιανικής

Ακύρωση αγοράς/επιστροφή χρημάτων σε ιδιώτη. Το στοιχείο είναι κοινό για αποδείξεις λιανικής αγαθών και υπηρεσιών, ωστόσο αξίζει να σημιεωθεί ότι το elorus υποστηρίζει τη χρήση του στο κομμάτι της τιμολόγησης υπηρεσίας.

Κατά την προσθήκη παραστατικού πώλησης, το σύστημα κάνει preview στον τύπο παραστατικού που πρόκειται να λάβει το παραστατικό αυτό, επιτρέποντάς σας τις αλλαγές (βλ. εικόνα).

Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?