Κάθε καταχώρηση εγγραφής (παραστατικού πώλησης, λογαριασμού, έργου κά), έχει υποχρεωτικά πεδία με σκοπό την απρόσκοπτη χρήση του συστήματος, την εξασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων σας και φυσικά, στην εξαγωγή των αναφορών που σας βοηθούν στην οικονομική σας οργάνωση.

Η χρήση της εφαρμογής από εταιρία με έδρα στην Ελλάδα, με ενεργοποιημένη τη διασύνδεση του myDATA, θέτει κάποιες ακόμα προϋποθέσεις για την τιμολόγησή σας. Για το σκοπό αυτό έχουν προστεθεί κάποια ακόμη υποχρεωτικά πεδία.

Στον οδηγό αυτό καταγράφονται τα υποχρεωτικά αυτά πεδία καθώς και οι υποστηριζόμενοι τύποι δεδομένων.

1) Προετοιμασία τιμολόγησης: Επαφές

Κατά την προσθήκης επαφής, επιλέγετε αν η καταχώρηση αφορά πελάτη ή προμηθευτή. Με την επιλογή πελάτη, το πρόγραμμα ζητάει τη συμπλήρωση ενός ακόμα πεδίου με την ένδειξη "Τύπος πελάτη" σύμφωνα με την έδρα της επιχείρησης του συνεργάτη σας.

Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:

  • Πελάτης εσωτερικού/Domestic customer: Έδρα επιχείρησης πελάτη στην Ελλάδα

  • Ενδοκοινοτικός/Intra-community customer: Έδρα επιχείρησης πελάτη εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός από Ελλάδα)

  • Πελάτης εξωτερικού/Foreign customer: Έδρα πελάτη εκτός Ε.Ε.

  • Ιδιώτης: Πρόσωπο που κατοικεί στο εσωτερικό ή το εξωτερικό και δεν εκπροσωπεί επιχείρηση.

Με βάση την παραπάνω επιλογή, το σύστημα θα μπορεί να σας αποτρέψει από λανθασμένες καταχωρήσεις παραστατικών, καθώς καθιστά υποχρεωτικά πεδία το ΑΦΜ (εσωτερικού, VIES) στην τιμολόγηση.

Πέρα από τους κανόνες επαλήθευσης, το σύστημα αξιοποιεί την εντολή για τη σωστή ενημέρωση του myDATA.

Σημείωση: Η επαλήθευση δεν εκτελείται στην έκδοση παραστατικών πώλησης όπου ο τύπος εγγράφου αφορά εσωτερική χρήση.

Διαβάστε παρακάτω τον πλήρη οδηγό προσθήκης επαφών.

2) Προσθήκη τιμολογίων: πεδία χρήσης myDATA

Εφόσον έχετε ενεργοποιήσει τη διασύνδεση με το myDATA , θα εμφανιστούν επιπλέον πεδία κατά την καταχώρηση του τιμολογίου σας. Η συμπλήρωσή τους θα αυτοματοποιήσει την υποβολή του παραστατικού στην ΑΑΔΕ.

Χαρακτηρισμοί Εσόδων

Αφορά τόσο την προσθήκη παραστατικών πώλησης όσο και την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων με παλαιότερα παραστατικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, παρέχονται όλες οι κατηγορίες εσόδων που έχουν οριστεί από την ΑΑΔΕ, ανά γραμμή παραστατικού. Τα πεδία αυτά έχουν αντικείμενο το χαρακτηρισμό των εσόδων αυτών και προσαρμόζονται με την επιλογή τύπου εγγράφου που έχει επιλεγεί κατά την τιμολόγηση.

Tip! Εισάγετε προεπιλογή στο εκάστοτε προϊόν ή υπηρεσία εντός της "Αποθήκης" ώστε να διευκολύνεται την επιλογή κατά την προσθήκη.

Απαλλαγή ΦΠΑ:

Εάν η τιμολόγηση ενός ή περισσότερων προϊόντων είναι υπό καθεστώς μηδενικού ΦΠΑ (απαλλαγή), θα πρέπει να καταγραφεί και η αντίστοιχη κατηγορία στη γραμμή προϊόντος.

Για την απαλλαγή δηλώνετε την προεπιλογή σας κατά την εγκατάσταση της διασύνδεσης.

Η επιλογή φπα/κατηγορίας απαλλαγής μπορεί να γίνει μόνο κατά την τιμολόγηση ή την επεξεργασία του παραστατικού, και όχι εντός του μενού myDATA.

Τρόπος πληρωμής

Στην αμέσως επόμενη ενότητα της φόρμας καταχώρησης θα κληθείτε να σημειώσετε την κατάσταση του παραστατικού αναφορικά με την εξόφληση. Η σήμανση αυτή αφορά τις φορολογές αρχές και όχι την κατάσταση εγγράφου εντός elorus.

Εφόσον το παραστατικό έχει εκδοθεί με μερική ή ολική εξόφληση, θα πρέπει να καταγράψετε το ακριβές ποσό που είχατε ήδη λάβει τη στιγμή της τιμολόγησης, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο λάβατε το εν λόγω ποσό.

3. Σύνοψη: Υποστηριζόμενοι τύποι παραστατικού

Στην παράγραφο αναγράφονται όλοι οι τύποι παραστατικού πώλησης που διατίθενται εντός της εφαρμογής.

Τιμολόγιο Πώλησης

Ένα παραστατικό με επιλογή τύπου εγγράφου τιμολόγιο πώλησης, μπορεί να αποτελεί τιμολόγιο εσωτερικού (Τιμολόγιο Πώλησης), τιμολόγιο σε άλλη χώρα-μέλλος της Ε.Ε. (Τιμολόγιο Πώλησης/Ενδοκοινοτικές παραδόσεις), καθώς και προς χώρες του εξωτερικού (Τιμολόγιο Πώλησης/Παραδόσεις τρίτων χωρών). Κριτήριο είναι ο τύπος πελάτη, που επιτρέπει στο myDATA να επαληθεύσει το ΑΦΜ και να εισάγει τον τύπο της πώλησης στην εγγραφή σας.

Κριτήριο της επιλογής κατηγορίας από το σύστημα είναι ο τύπος πελάτη, που επιτρέπει στο myDATA να επαληθεύσει το ΑΦΜ και να εισάγει τον τύπο της παροχής στην εγγραφή σας σύμφωνα με τη χώρα. Για να προχωρήσετε σε τιμολόγηση προς διαφορετική χώρα από αυτή της έδρας πελάτη, μπορείτε να κάνετε την κατάλληλη επιλογή κατά την τιμολόγηση (βλ. σχόλιο).

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

Αντίστοιχα, ένα παραστατικό με επιλογή τύπου εγγράφου 'τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών' μπορεί να είναι τιμολόγιο εσωτερικού (Τιμολόγιο Παροχής), τιμολόγιο σε άλλη χώρα-μέλλος της Ε.Ε. (Τιμολόγιο Παροχής/Ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών), καθώς και προς χώρες του εξωτερικού (Τιμολόγιο Παροχής/Παροχή Υπηρεσιών Τρίτων χωρών).

Όπως και με το τιμολόγιο πώλησης, κριτήριο της επιλογής κατηγορίας από το σύστημα είναι ο τύπος πελάτη, που επιτρέπει στο myDATA να επαληθεύσει το ΑΦΜ και να εισάγει τον τύπο της παροχής στην εγγραφή σας σύμφωνα με τη χώρα. Για να προχωρήσετε σε τιμολόγηση προς διαφορετική χώρα από αυτή της έδρας πελάτη, μπορείτε να κάνετε την κατάλληλη επιλογή κατά την τιμολόγηση (βλ. σχόλιο).

Πιστωτικό τιμολόγιο (συσχετιζόμενο/μη συσχετιζόμενο)

Αφορά κάθε πιστωτικό παραστατικό πώλησης που εκδίδετε σε πελάτες - επαγγελματίες (που ως επί το πλείστον διαθέτουν ΑΦΜ/VAT), εντός ή εκτός Ελλάδος.

Για να είναι συσχετιζόμενο, θα πρέπει να έχει επιλεγεί το έγγραφο το οποίο αφορά η πίστωση (εικόνα κάτω). Εάν το πεδίο παραμείνει κενό, το παραστατικό αναγνωρίζεται ως μη συσχετιζόμενο.

Σχόλιο

Κατά την προσθήκη παραστατικού πώλησης, το σύστημα κάνει preview στον τύπο παραστατικού που πρόκειται να λάβει το παραστατικό αυτό, βάσει στοιχείων πελάτη, επιτρέποντάς σας να κάνετε αλλαγές (βλ. εικόνα).

Απόδειξη παροχής υπηρεσιών

(Εφόσον ανήκει στα αθεώρητα)

Η ΑΠΥ αφορά τιμολόγηση υπηρεσίας, κατά κύριο λόγο σε σε ιδιώτες πελάτες, εσωτερικού και εξωτερικού.

Απόδειξη λιανικής πώλησης

(Εφόσον ανήκει στα αθεώρητα)

Η ΑΠΛ αφορά τιμολόγηση, κατά κύριο λόγο σε σε ιδιώτες πελάτες, εσωτερικού και εξωτερικού.

Πιστωτικό στοιχείο λιανικής

Ακύρωση αγοράς/επιστροφή χρημάτων σε ιδιώτη. Το στοιχείο είναι κοινό για αποδείξεις λιανικής αγαθών και υπηρεσιών, ωστόσο αξίζει να σημιεωθεί ότι το elorus υποστηρίζει τη χρήση του στο κομμάτι της τιμολόγησης υπηρεσίας.

Έσοδα από Συμβόλαιο (μενού Εισπράξεις)

Δηλώνουν έσοδα που δεν προέρχονται από την τιμολόγηση. Η αγοραπωλησία ακινήτου μεταξύ επιχειρήσεων είναι ένα παράδειγμα τέτοιου στοιχείου.

Έσοδα από Ενοίκιο (μενού Εισπράξεις)

Ομοίως με την παραπάνω κατηγορία, δεν πρόκειται για τιμολόγηση. Η κατηγορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχει καθεστώς ενοικίασης, από τον οργανισμό προς επιχείρηση ή ιδιώτη..

Σημείωση Εσόδων: Για να προχωρήσετε, επιλέξτε "Εισπράξεις-> Προσθήκη-> Έσοδα" ακολουθώντας τον οδηγό.

Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?