Μία πληρωμή πελάτη που έχει ήδη καταχωρηθεί στο σύστημα (μενού Εισπράξεις) μπορεί να αξιοποιηθεί στην εξόφληση παραστατικών πώλησης, μαζικά ή μεμονωμένα, καθώς επίσης και στην εξαγωγή της σχετικής απόδειξης εξόφλησης/είσπραξης.

Στο κείμενο θα βρείτε τις οδηγίες χρήσεις για τις ενέργειες αυτές καθώς ακόμα και πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε το μενού για τροποιήσετε ή διαγράψετε ήδη καταχωρημένες εισπράξεις.

Κάποιες από τις ενέργειες αυτές διατίθενται και για τις εισπράξεις που αφορούν επιστροφή προμηθευτή και λοιπά έσοδα. Θα βρείτε σχετική σημείωση στην εκάστοτε παράγραφο.

Εξόφληση παραστατικών πώλησης

Μία είσπραξη μπορεί να καταχωρηθεί στο σύστημα εξοφλώντας άμεσα παραστατικά που έχουν εκδοθεί στον πελάτη. Εάν υπάρχει πλεόνασμα κατόπιν των εξοφλήσεων αυτών ή αν ένα ποσό καταχωρήθηκε ως προπληρωμή (Εισπράξεις-> Προσθήκη), μπορεί να αξιοποιηθεί προς εξόφληση τιμολογίου, μέσα από τη συντόμευση "+Προσθήκη πληρωμής-> Από πλεόνασμα" που διατίθεται εντός της σελίδας απεικόνισης του εκάστοτε παραστατικού πώλησης.

Φυσικά, ένα ή περισσότερα παραστατικά μπορεί να εξοφληθεί από ήδη κατωρημένη είσπραξη, με μία ενέργεια. Ειδικά στην περίπτωση πολλαπλών παραστατικών ανά πελάτη εξυπηρετεί η χρήση του μενού Εισπράξεις ως εξής:

1. Μετάβαση στις "Εισπράξεις", από το κεντρικό μενού και εντοπισμός της είσπραξης που σας ενδιαφέρει. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο αναζήτησης ή τα φίλτρα.

2. Κλικ στην είσπραξη που αφορά η ενέργεια ώστε να εμφανιστούν οι λεπτομέρειες.

Φυσικά, συντόμευση για την εκάστοτε είσπραξη θα βρείτε σε διάφορα σημεία της εφαρμογής, για παράδειγμα στη σελίδα απεικόνισης παραστατικού πώλησης. Με άλλα λόγια, εάν έχετε εντοπίσει το σύνδεσμο πληρωμής σε κάποιο διαφορεττικό σημείο της εφαρμογής, αρκεί να κάνετε κλικ από εκεί που βρίσκεστε.

3. Επιλέγετε "Επεξεργασία" για να πραγματοποιήσετε τις αλλαγές σας.

4. Επιλέγετε τα παραστατικά στα οποία θα κάνετε μερική ή ολική πληρωμή εισάγοντας το ποσό σε κάθε εγγραφή. Πατήστε αποπληρωμή για να εξοφλήσετε πλήρως το παραστατικό.

5. Ολοκληρώστε με "Αποθήκευση".

Εκτύπωση εξοφλητικής απόδειξης

Ομοίως με τις νέες εισπράξεις, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί pdf για να λάβετε και να παραδώσετε στον πελάτη το αποδεικτικό της είσπραξης. Θα έχετε ένα αποτέλεσμα παρόμοιο με την εικόνα.

Σημαντικό! Για να χρησιμοποιηθεί μία είσπραξη στην εξόφληση παραστατικού πώλησης (χρεωστικού) θα πρέπει να είναι καταχωρημένη ως 'Πληρωμή πελάτη'. Για επιστροφή χρημάτων από προμηθευτή, μπορείτε να προχωρήσετε με τις παραπάνω ενέργειες για την εξόφληση "πιστωτικών προμηθευτή" ενώ για "Λοιπά έσοδα", τα οποία δεν αφορούν την οικονομική δραστηριότητα, το ποσό εμφανίζεται ως απλή ταμειακή ροή, κατά συνέπεια δε συσχετίζεται με λοιπές εγγραφές.

Επεξεργασία στοιχείων συναλλαγής

Η φόρμα της επεξεργασίας είναι στην ουσία όμοια με αυτή της προσθήκης, με βασική διαφορά ότι έχει κατοχυρωθεί στον πελάτη. Την ενέργεια μπορείτε να προχωρήσετε προς εξόφληση παραστατικών πώλησης (όπως είδαμε παραπάνω) ή για να διορθώσετε ποσό/ημερομηνία είσπραξης ή για εισαγωγή/διόρθωση αιτιολογίας.

Για να προχωρήσετε σε αυτή, ακολουθείτε τα βήματα 1 έως 3 της προηγούμενης παραγράφου.

Ολοκληρώστε τις αλλαγές σας με "Αποθήκευση".

Διαγραφή Εισπράξεων

Μπορείτε να προχωρήσετε σε διαγραφή μίας είσπραξης επιλέγοντας το κόκκινο κουμπί "Διαγραφή" στο κάτω τμήμα της σελίδας επεξεργασίας (βλ. προηγούμενη παράγραφο).

Μπορείτε, ωστόσο και να διαγράψετε μαζικά ως εξής:

  1. Εισέρχεστε στο μενού "Εισπράξεις". Εντοπίζετε τις εγγραφές που σας ενδιαφέρουν-σε αυτό θα βοηθήσει να ορίσετε περίοδο ή φίλτρα, που θα περιορίσουν τις εμφανιζόμενες εγγραφές. Φυσικά, μπορείτε και να αξιοποιήσετε το πεδίο 'Αναζήτηση'.
  2. Επιλέγετε μία ή περισσότερες (ακόμα και όλες) τις εγγραφές προς διαγραφή.
  3. Κάνετε κλικ στο κουμπί "Ενέργειες-> Διαγραφή επιλεγμένων" όπως δείχνει η εικόνα:

Προσοχή! Η διαγραφή είναι μόνιμη ενέργεια και δεν αναιρείται! Για να ολοκληρωθεί η διαγραφή θα πρέπει να αποδεχτείτε τη μόνιμη αυτή ενέργεια, όπως δείχνει η εικόνα (πατώντας Ναι, είμαι βέβαιος):

Εξαγωγή αποδείξεων εξόφλησης (μαζικά)

Εκτός από την εκτύπωση μεμονωμένης απόδειξης είσπραξης (βλ. παράγραφο εξόφλησης παραστατικών), μπορείτε να εξάγετε πολλαπλές εξοφλητικές αποδείξεις σε αρχείο zip.

Η ενέργεια διατίθεται στο μενού Εισπράξεις. Εντοπίζοντας τις πληρωμές πελατών που σας ενδιαφέρουν στη λίστα (με φίλτρα, περίοδο αναζήτηση όλων κλπ) προχωράτε σε επιλογή και στη συνέχεια "Ενέργειες-> Αποθήκευση pdf/συννημένων σε αρχείο".

Η διαδικασία είναι όμοια με την αποθήκευση παραστατικών ή των συννημένων αυτών. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότερα εδώ.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?