Όσες ομάδες αξιοποιούν καταγραφή χρόνου και διαχείριση έργων, μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση της συγκεκριμένης αναφοράς. Θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε πώς οι χρήστες μοιράζουν το χρόνο εργασίας τους στα Έργα, τις Εργασίες και τους πελάτες που έχετε αναλάβει να εξυπηρετήσετε.

Το elorus αξιοποιεί τα δεδομένα χρονοκαταγραφής, σε σύνολο ομάδας ή ανά χρήστη, για την περίοδο που θα επιλέξετε. Έτσι, θα μπορέσετε να αξιολογήσετε πώς διαμορφώνεται ο χρόνος των μελών της ομάδας σε εργασία, ποιά έργα σας βοηθούν να κερδίσετε περισσότερα χρήματα αλλά και ποιοί πελάτες είναι οι σημαντικότεροι.

Σημείωση: Ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασής σας, θα μπορείτε να εμφανίσετε όλες ή μέρος των παραπάνω πληροφοριών.

Επιλέξτε "Ομάδες" , από το κεντρικό μενού. Διαβάστε τη συνέχεια:

Ορίστε περίοδο

Περιηγηθείτε στην εβδομάδα ή το μήνα που σας ενδιαφέρει χρησιμοποιώντας τα βέλη ή το ημερολόγιο. Στο παράδειγμα, έχει επιλεγεί η περίοδος "Μήνας" για τον Ιούλιο 2020.

Επιλέξτε χρήστες

Τα διαγράμματα δημιουργούνται ανά χρήστη ή σε σύνολο ομάδας (επιλογή χρήστη). Στο παράδειγμα της εικόνας, έχει επιλεγεί ο Γιώργος.

Επισκόπηση

Τη στιγμή που διαλέγετε χρήστη, το elorus διαμορφώνει τα διαγράμματα με τα δεδομένα εργασίας (ώρες ανά έργο, πελάτη και εργασία), που το σύστημα έχει καταγράψει για τη χρονική περίοδο (εδώ, 01 -31 Ιουλίου του '20).

Πρώτο από τα αριστερά (άνω εικόνα) εμφανίζεται το 'καταγεγραμμένες ώρες' , το οποίο αθροίζει τις ώρες εργασίας ομάδας/χρήστη, εμφανίζει τις μη τιμολογημένες, καθώς και το ποσοστό χρεώσιμων ωρών-δηλαδή αυτών που έχουν τιμολογηθεί ή πρόκειται να τιμολογηθούν στον πελάτη και μη χρεώσιμων ωρών. Στη συνέχεια, οι ώρες αυτές, ομαδοποιούνται με κριτήριο τον πελάτη, το έργο και την εργασία αντίστοιχα:

Ώρες ανά πελάτη: οι ώρες που η ομάδα σας ή ο χρήστης έχει καταγράψει για την κάθε επαφή-πελάτη, για τον οποίο εκτελείτε ένα ή περισσότερα έργα.

Ώρες ανά έργο: Ομαδοποίηση των ωρών εργασίας για κάθε έργο στα οποία ο χρήστης έχει εργαστεί

Ώρες ανά εργασία: Αντίστοιχα με τα έργα (βλ. πάνω).

Όπως βλέπουμε στην εικόνα και οι τρεις ομαδοποιήσεις προσφέρονται για την εμφάνιση χρεώσιμων ωρών, μη χρεώσιμων ωρών και ωρών συνολικά. Έτσι, μπορείτε να λάβετε πολύτιμα συμπεράσματα.

>>Στο παράδειγμα, βλέπουμε ότι οι περισσότερες ώρες εργασίας του χρήστη είναι χρεώσιμες, πάνω από τις μισές από αυτές είναι αφιερωμένες σε ένα από τα έργα, ενώ οι λίγες, μη χρεώσιμες ώρες αφορούν οργανωτικές διαδικασίες όπως feedback από άλλα μέλη της ομάδας, όπως βλέπουμε από τον αντίστοιχο πίνακα εργασιών.

Διάγραμμα προόδου

Ανάλογα με την επιλογή χρονικής περιόδου, θα μπορείτε να εντοπίσετε πώς το σύνολο ωρών μοιράζεται στα έργα-πελάτες και εργασίες σας ανά εβδομάδα/ημέρα. Στο παράδειγμα (επιλογή μήνας), οι ώρες εμφανίζονται ανά εβδομάδα.

Στο παράδειγμα, βλέπουμε πώς διακυμαίνονται οι ώρες ανά έργο, όπου διερευνάται περαιτέρω πώς διαμοιράζεται ο χρεώσιμος χρόνος εργασίας.

Οικονομικά αποτελέσματα χρόνου

Η αναφορά θα σας δείξει πώς οι καταγεγραμμένοι χρόνοι μεταφράζονται σε χρεώσιμα ποσά. Παράλληλα, μπορείτε να εντοπίσετε το κόστος που είχαν οι χρόνοι αυτοί για την επιχείρησή σας. Έτσι, μπορείτε να έχετε μία εικόνα και για την κερδοφορία των έργων και εργασιών που έχετε αναλάβει, καθώς επίσης και των συνεργασιών, με πελάτες και μέλη της ομάδας-χρήστες.

Για να γίνει αυτό, κάθε δύο από τις παραπάνω παραμέτρους μπορούν να συνδυαστούν με σκοπό την ομαδοποίηση (κύρια και δευτερεύουσα). Στην άνω εικόνα, εμφανίζονται οι χρόνοι που έχουν εμφανιστεί ανά πελάτη και εργασία που έχει εκτελεστεί για αυτόν.

Πατώντας πάνω σε οποιαδήποτε χρονική σύνοψη, το πρόγραμμα σας μεταφέρει στην αντίστοιχη αναφορά χρόνου (εγγραφών χρόνου λεπτομερής) για να δείτε και αναλυτικά τις χρονοκαταγραφές.

Σχετικά άρθρα:

Did this answer your question?