Το ποσό προς εξόφληση προκύπτει ως το άθροισμα όλων των ανεξόφλητων ποσών από τα παραστατικά που δεν έχουν εξοφληθεί.

Συνεπώς, ποσά που έχουν καχωρηθεί ως "Εισπράξεις" εκ μέρους του πελάτη, που όμως δεν έχουν συνδεθεί με κάποιο παραστατικό, αφαιρούνται από το υπόλοιπο στην καρτέλα, όμως όχι από το ανεξόφλητο ποσό το οποίο προκύπτει από τα παραστατικά.

Το μόνο που έχετε να κάνετε για να "ταυτιστούν" τα ποσά αυτά είναι να συνδέσετε τις εισπράξεις με παραστατικά πώλησης.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?