Κατά την έκδοση ενός παραστατικού συνήθως γνωρίζουμε είτε την αρχική είτε την τελική τιμή των προϊόντων / υπηρεσιών και ενδεχομένως κάποια έκπτωση και τους συντελεστές των φόρων που θέλουμε να εφαρμοστούν σε κάθε προϊόν / υπηρεσία ξεχωριστά.

Αν επιθυμείτε οι τιμές των προϊόντων σας να εμφανίζονται αυτόματα στα παραστατικά πατήστε εδώ.

Ρύθμιση για όλα τα παραστατικά

Αν επιθυμείτε να εφαρμόσετε μια συγκεκριμένη μέθοδο υπολογισμού ως προεπιλογή για όλα σας τα παραστατικά, μπορείτε να το κάνετε από τη σελίδα Ρυθμίσεις -> Ρυθμίσεις εφαρμογής.

Στο πεδίο "Τα ποσά είναι" ορίζετε τον επιθυμητό τρόπο υπολογισμού αξιών. Η ρύθμιση αυτή θα έχει εφαρμογή στις Προσφορές, τα Τιμολόγια, τους Λογαριασμούς και τα Επαναλαμβανόμενα έγγραφα. Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη αυτή τιμή για κάθε έγγραφο ξεχωριστά όπως θα δείτε στην επόμενη παράγραφο. 

Ρύθμιση ανά παραστατικό

Για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να γίνουν οι υπολογισμοί σε ένα παραστατικό, αρκεί κατά την επεξεργασία του να κάνετε κλικ στο κουμπί "Τα ποσά είναι" που βρίσκεται πάνω-αριστερά του τμήματος Προϊόντα/Υπηρεσίες

Σαν παράδειγμα, αρχικά θα υπολογίσουμε τις αξίες για ένα παραστατικό το οποίο περιέχει ένα μόνο προϊόν / υπηρεσία σε ποσότητα 10 με βάση την τελική τιμή του και στη συνέχεια θα υπολογίσουμε τις αξίες του παραστατικού για το ίδιο προϊόν / υπηρεσία σε ίδια ποσότητα, αλλά με βάση την αρχική του τιμή.

Υπολογισμός αξιών με βάση την τελική τιμή (μετά φόρων)


Έστω ότι γνωρίζετε την τελική τιμή του προϊόντος, η οποία είναι ίση με 9,99 και θέλετε να εφαρμόσετε τον ΦΠΑ με συντελεστή 24%. Η αξία για το συγκεκριμένο προϊόν / υπηρεσία απεικονίζεται στη παρακάτω εικόνα.

Εφόσον επιθυμείτε το παραστατικό να περιέχει το παραπάνω προϊόν / υπηρεσία σε ποσότητα 10, η συνολική τελική αξία προκύπτει ως εξής:

10 x 9,99 = 99,90

H συνολική καθαρή αξία του παραστατικού υπολογίζεται από το Elorus με βάση τη συνολική καθαρή αξία του υφιστάμενου προϊόντος / υπηρεσίας ως εξής:

(10 x 9,99) / (1 + 0,24) = 80,56

Υπολογισμός αξιών με βάση την αρχική τιμή (προ φόρων)


Στο παραπάνω σενάριο οι υπολογισμοί των αξιών έγιναν με βάση την τελική αξιά των προϊόντων / υπηρεσιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως γνωρίζουμε τις αρχικές τιμές των προϊόντων / υπηρεσιών για τα οποία θέλουμε να εκδώσουμε ένα παραστατικό.

Έστω ότι θέλετε να υπολογίσετε τις αξίες του παραπάνω παραστατικού, αλλα με βάση την αρχική τιμή. Αφού αλλάξετε τον τρόπο υπολογισμού των αξιών για το παραστατικό από τις Ρυθμίσεις υπολογισμού αξιών, όπως περιγράψαμε νωρίτερα στο άρθρο, υπολογίζονται αυτόματα οι νέες αξίες του παραστατικού. Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται οι νέες αξίες, όπως προκύπτουν με βάση την αρχική τιμή.

Η συνολική τελική αξία του παραστατικού πλέον υπολογίζεται ως η συνολική αρχική αξία των υφιστάμενων προϊόντων / υπηρεσιών (θυμίζουμε ότι η αρχική τιμή μονάδας είναι 8,056), συν τους φόρους:

(10 x 8,056) + (10 x 8,056 x 0,24) = 80,56 + 19,33 = 99,89


Παρατηρείστε πώς για τις φαινομενικά ίδιες τιμές μονάδας ενός προϊόντος / υπηρεσίας, προκύπτει μια διαφορά στη συνολική αξία του παραστατικού εάν αλλάξουμε τον τρόπο υπολογισμού αξιών.


Σημείωση: Σε περίπτωση που οι αξίες του παραστατικού επιθυμείτε να είναι σε διαφορετικό νόμισμα από αυτό του οργανισμού σας παρακαλώ πατήστε εδώ.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?