Υπάρχει η δυνατότητα να εκδίδετε παραστατικά για πολλαπλές δραστηριότητες της ίδιας εταιρίας, από τον ίδιο οργανισμό (π.χ. χονδρικό εμπόριο & παροχή υπηρεσιών) Το ίδιο ισχύει και για αλλαγή ΔΟΥ, μεταφορά έδρας ή άλλη σχετική αλλαγή.

Πολλαπλές δραστηριότητες

Στην περίπτωση των πολλαπλών δραστηριοτήτων θα μπορείτε να έχετε ξεχωριστά πρότυπα για την καθεμία, συμπληρώνοντας ανάλογα το πεδίο δραστηριότητας, διαμορφώνοντας το λογότυπο, τις σημειώσεις κά.

Με αυτόν τον τρόπο, κατά την προσθήκη νέου παραστατικού, επιλέγετε το επιθυμητό πρότυπο από το σχετικό πεδίο. Για να διευκολυνθείτε στη διαχείρισή σας, οι ονομασίες των προτύπων θα ήταν καλό να είναι διακριτές μεταξύ τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που επιθυμείτε διαφορετική αριθμητική ακολουθία, μπορείτε να δημιουργήσετε και ξεχωριστή σειρά σύμφωνα με τις οδηγίες.

Αλλαγή στοιχείων εταιρείας


Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή δου θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα καινούργιο πρότυπο στο οποίο θα εμφανίζονται τα ανανεωμένα στοιχεία. Ρυθμίστε το ως "Προεπιλογή" για να επιλέγεται αυτόματα κατά την τιμολόγηση.

Με αυτόν τον τρόπο, τα παραστατικά που εκδώσατε μέχρι την αλλαγή δεν θα επηρεαστούν και τα μελλοντικά θα μπορούν να εκδοθούν με τις καινούργιες πληροφορίες.

Τέλος, θα χρειαστεί να αλλάξετε και τις πληροφορίες στη σελίδα Οργανισμός από το μενού "Ρυθμίσεις" για να έχει τα σωστά στοιχεία σας το τιμολόγιο για τις υπηρεσίες μας.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?