Για έκδοση παραστατικών από εταιρείες που έχουν υποκαταστήματα ή πολλαπλές δραστηριότητες (π.χ. χονδρικό εμπόριο & παροχή υπηρεσιών) υπάρχει η δυνατότητα να εκδίδετε παραστατικά χωρίς να αλλάζετε τα στοιχεία Οργανισμού και χωρίς να δημιουργείτε καινούργιους οργανισμούς. Το ίδιο ισχύει και για αλλαγή ΔΟΥ, μεταφορά έδρας ή οποιαδήποτε άλλη σχετική αλλαγή.

Υποκαταστήματα / πολλαπλές δραστηριότητες


Δημιουργώντας ξεχωριστά πρότυπα για κάθε υποκατάστημα/δραστηριότητα θα μπορείτε να ορίσετε τα στοιχεία του υποκαταστήματος μέσα από το πεδίο "Στοιχεία εταιρείας". 

Έτσι, θα μπορείτε να έχετε ένα πρότυπο με τη διεύθυνση του κεντρικού και ένα για το υποκατάστημα και να τα χρησιμοποιείτε ανά περίπτωση.

> Στην περίπτωση των πολλαπλών δραστηριοτήτων θα μπορείτε να έχετε ξεχωριστά πρότυπα για την καθεμία συμπληρώνοντας ανάλογα το πεδίο δραστηριότητας.

Με αυτόν τον τρόπο, κατά την προσθήκη νέου παραστατικού, επιλέγετε το επιθυμητό πρότυπο από το σχετικό πεδίο. 

> Καλό θα ήταν οι ονομασίες των προτύπων να είναι διακριτές μεταξύ τους( πχ Υποκατάστημα οδού Λυκούργου ή Οικοδομικές εργασίες).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση υποκαταστήματος λογικά θα χρειαστεί να ξεχωρίσετε και την αρίθμηση των παραστατικών που εκδίδετε από αυτό σε σχέση με αυτά που εκδίδετε από την έδρα. Γι αυτό το σκοπό, μπορείτε να δημιουργήσετε και ξεχωριστή σειρά παραστατικών για το υποκατάστημα σύμφωνα με τις οδηγίες από εδώ.

Αλλαγή στοιχείων εταιρείας


Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης, ΑΦΜ ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα καινούργιο πρότυπο με τα ανανεωμένα στοιχεία και να το ρυθμίσετε ως "Προεπιλογή" από το σχετικό πεδίο. 

Με αυτόν τον τρόπο, τα παραστατικά που εκδώσατε μέχρι την αλλαγή δεν θα επηρεαστούν και τα μελλοντικά θα μπορούν να εκδοθούν με τις καινούργιες πληροφορίες.

Τέλος, θα χρειαστεί να αλλάξετε και τις πληροφορίες στη σελίδα Οργανισμός από το μενού "Ρυθμίσεις" για να έχει τα σωστά στοιχεία σας το τιμολόγιο για τις υπηρεσίες μας.

Σχετικά άρθρα

Did this answer your question?